Consultations also possible in English 🇬🇧  French 🇫🇷  Spanish 🇪🇸

close to Laan van NOI station,  9h-17h

Privacy Policy

Privacyreglement Chiropractie Pura Vida

In dit Privacyreglement gebruikt Chiropractie Pura Vida, een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Chiropractie Pura Vida registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Chiropractie Pura Vida mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Chiropractie Pura Vida de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Chiropractie Pura Vida worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.Chiropractie Pura Vida vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Chiropractie Pura Vida in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Chiropractie Pura Vida expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Chiropractie Pura Vida gebruikt en het doel van het gebruik

Chiropractie Pura Vida verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • Klant wordt of bent van Chiropractie Pura Vida;
 • een zakelijke relatie bent van Chiropractie Pura Vida;
 • u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven;
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met ons opneemt.

Chiropractie Pura Vida verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto, BSN-nummer, polisnummer, beroep, geboortedatum, medische gegevens en IP-adres.
Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Chiropractie Pura Vida sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Chiropractie Pura Vida verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Chiropractie Pura Vida, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Chiropractie Pura Vida met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Chiropractie Pura Vida verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Chiropractie Pura Vida worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Chiropractie Pura Vida beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Chiropractie Pura Vida om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Chiropractie Pura Vida ten aanzien van alle aan Chiropractie Pura Vida verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Chiropractie Pura Vida overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Chiropractie Pura Vida hanteert een termijn van twee jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. Met uitzondering van de gegevens over uw gezondheid, voor deze gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Chiropractie Pura Vida zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar chiropractor.nederland@gmail.com. Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Chiropractie Pura Vida.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Chiropractie Pura Vida en probeert Chiropractie Pura Vida er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief door Chiropractie Pura Vida? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Chiropractie Pura Vida ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Chiropractie Pura Vida. Privacyreglement Chiropractie Pura Vida versie augustus 2023.

en_USEN